Политика за обработка и съхранение на личните данни

Кои сме ние?

“Мин Дот Солюшънс” ООД, наричано по-долу “Администратор” или “Дружеството”, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204553678, с адрес гр. София, п.к. 1324, ж.к. Люлин 8, бл. 816.

За контакт: 0888794289, имейл hq@neshtastnik.com

Дружеството обработва лични данни при спазване на българското и общностното законодателство, включително и при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД”, познато също като „GDPR“).

Предмет

Настоящата Политика за обработка и съхранение на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта neshtastnik.com, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че:

• Зареждайки Сайта ни в браузъра си, Вие се съгласявате с Общите условия на Сайта и с тази Политиката и потвърждавате, че ги приемате.

• Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия Сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до Сайта.

• В определени случаи обработването на личните Ви данни може да се извършва на друго правно основание, като например спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др. В тези случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо.

Определения

1. „Администратор на лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от

правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

2. „Лични данни“ е всяка информация, въз основа на която може да бъде идентифицирано дадено физическо лице, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или

повече признаци, специфични за физическата, физиологическата, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

3. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. Термините “обработващ лични данни”, “регистър с лични данни”, “съгласие на субекта на данните”, “нарушение на сигурността на лични данни”, имат същото значение, което им е дадено за целите на ОРЗД;

5. Сайт – neshtastnik.com (включително заглавна страница и подстраници);

Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Потребителите посещават и ползват Сайта и предоставяните от нас услуги по различни начини, според което може да попаднат в една или няколко различни категории потребители. За всяка от тях сме определили съответен обем данни, които събираме и обработваме, цели и основания, срокове за съхранение и други.

1. Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители: По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider – Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили.

Бисквитки (“Cookies’): Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (компютър, мобилен телефон, таблет и други) при посещението Ви на дадена страница в Интернет. Текстовият файл представлява пакет информация, изпратен от уебсървър към Интернет браузъра Ви, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Поради своята същност бисквитите не са опасни за Вашата сигурност онлайн. Бисквитките са от съществено значение, защото осигуряват възможност на потребителите да използват нашия уебсайт, а също подпомагат достъпът до предоставяните от нас електронни услуги. Бисквитките, също така ни помагат да разберем как потребителите използват уебсайта, кои страници са най-популярни, за да можем да предложим по-добро обслужване.

Какви видове бисквитки използваме:

Бисквитките могат да бъдат „бисквитки на първа страна“(бисквитки, чийто източник е сайтът, който посещавате) и бисквитки на трета страна (бисквитки, чийто източник е друг сайт).

– Бисквитки на първа страна или основни бисквитки

Тези бисквитки са от съществено значение за правилното функциониране на сайта за всеки потребител и осигуряват възможността за достъп до функциите на сайта като например създаване на поръчка, създаване на профил, запазване на предпочитания, включително и избора на потребителя относно работата не незадължителните бисквитки, други.

– Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас.

По-долу са изброени услугите на трети страни, които използваме:

· Google Analytics 4 (GA4), за статистика за трафика на сайта, например: брой посетители за единица време, от къде посетителите достъпват съответния сайт и кои страници се гледат най-често. Google Analytics е услуга за уебанализ, предоставена от Google, Inc. (“Google”), информацията за използването на нашия уеб сайт се съхранява на сървъри на Google.

Тази информацията е анонимизирана(агрегирана), за да създаде цялостна картина за използването на уебсайта, не идентифицира посетителя, нито се свързва с друга информация,която може да идентифицира посетителя.

За да забраните проследяване от Google Analytics от всички уеб-сайтове посетете:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

· Facebook за събиране на статистика на посетителите на сайта, таргетиране на рекламни кампании и измерване на успеха на рекламни кампании.

Повече информация за използваните от доставчика бисквитки и използваните от него домейни за записване на бисквитките може да намерите на адрес:

https://policies.google.com/technologies/types

Как да управлявате и деактивирате бисквитките на браузъра си:

Имайте предвид, че ако деактивирате бисквитките, не всички възможности на този сайт ще функционират

Mozilla Firefox: натиснете тук.
Google Chrome: натиснете тук.
Internet Explorer >= 9: натиснете тук и изберете версията на браузъра си от падащото меню
Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8: натиснете тук.
Safari: натиснете тук.
За други браузъри се консултирайте с документацията си.

2. Данни, които могат се събират според категорията потребители:

2.1. Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди Сайта в уеб браузъра си.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Сайта; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка “бисквитка” (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: законен интерес.

2.2. Регистрирани потребители

Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Сайта, с което създава свой т.нар профил или акаунт. Регистрацията на профил в нашия Сайт Ви дава възможност да използвате по-широк спектър от услуги.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Име и фамилия, e-mail адрес, адрес, информация за фактура и др. Задължителните данни при регистрация са означени със *.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Сайта, като: извършване на покупки, възможност за абонамент за бюлетин от сайта, участие в програми за отстъпки, достъп до история на поръчките, запаметяване на адреси и др.

Срок за съхранение: до получаване на искане за заличаване на регистрирания профил, изпратено от Потребителя на имейл адреса, посочен за контакт в началото на Политиката.

Правно основание за обработването на задължителните данни: Съгласие с Общи условия за използване на услугите на Сайта. Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие на потребителя (предоставени по негово желание).

2.2. Клиенти

Клиент на Сайта е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който закупува продукт от него.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Име и фамилия, адрес за доставка, E-mail адрес, телефон и банкова сметка, ако плащането се извършва по банков път, др. Задължителните данни при регистрация са означени със *.

Срок за съхранение: съгласно изискванията на действащото законодателство за изпълнение на задълженията на Дружеството във връзка с изпълнение на договора от разстояние и счетоводно отчитане.

Правно основание за обработването на задължителните данни: Изпълнение на договор за покупка от Сайта и доставяне на закупените стоки и/или услуги. Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие на потребителя (предоставени по негово желание).

Допълнителни данни, които може да обработим във връзка с:

Телефонни обаждания, – Нашите оператори приемат телефонни обаждания, за да отговарят на всякакви запитвания на клиенти.

Ако сте наш потенциален клиент, обаждате ни се за първи път и/или бихте желали да реализирате поръчка по телефон или само да получите информация от нас за определена услуга, което изисква допълнителна проверка от наша страна и респективно обратна връзка от нас, ще запишем Вашето име, телефонен номер и въпросите, които Ви интересуват, за да можем да изпълним целта на Вашето обаждане. Обработваме тези данни въз основа на Вашето изрично искане и съхраняваме информацията, която събираме по този начин само до момента, в който сме постигнали целите на събирането й – да реализирате поръчка на ваучер по телефон или да отговорим на Ваше запитване.

Онлайн чат. Нашият уебсайт Ви предоставя възможност да започнете чат с наш оператор чрез платформата (социалната приставка на нашия сайт) Messenger като влезете във Вашия профил. Ако желаете да реализирате поръчка чрез чата или само да получите информация от нас за определена услуга, което изисква допълнителна проверка от наша страна и респективно обратна връзка от нас, ще запишем обработим Вашите данни, за да можем да изпълним целта на Вашето запитване. Обработваме тези данни въз основа на Вашето изрично искане и съхраняваме информацията, която събираме по този начин само до момента, в който сме постигнали целите на събирането й.

Връзка чрез контакт формата на сайта или директно изпращане на имейл. Нашите оператори отговарят на запитва, за да отговарят на запитвания на клиенти и събираме информацията, която посетителите сами решат да ни изпратят, избирайки този начин на връзка. Възможно е да се наложи да изискаме повече информация, за да можем да изпълним целта на Вашето обаждане.

Записване за информационен бюлетин. Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуални предложения за услуги, които предлагаме, като се абонирате за нашия информационен бюлетин. За целта е необходимо да предоставите единствено Вашия имейл адрес (включително когато вече разполагаме със същия и го обработваме за друга цел, описана по-горе). Обработваме тези данни въз основа на Вашето съгласие да получавате информационни бюлетини, което сте изразили с въвеждането на имейл адреса си и натискането на бутона за абониране. Можете по всяко време лесно да се откажете от абонамента като кликнете върху бутона „Отпиши ме“ във всеки информационен бюлетин, който Ви изпращаме.

С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето решение да ни предоставите лични данни, е доброволно. Следователно няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни.

Данни на непълнолетни лица

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате уебстраницата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, ние не носим отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна. Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе целите, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор за извършването на определена работа.

Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващ данните;

Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

Доставчици на куриерски услуги.

Доставчици на платежни/банкови услуги.

Доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги.

Доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания.

Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) – метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Сайта ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашите лични данни.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

Права и задължения на Потребителя

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни имате право на безплатна информация относно това, какви Ваши данни се съхраняват, както и право на коригиране, изтриване или блокиране на данните. Молим за тази цел или за допълнителна информация и предявяване на правото си за обжалване да се обръщате към нас чрез посочените данни за контакт началото на настоящия документ.

Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, свържете се с нас:

Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричано “искане за достъп на субекта на данните”). Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за Вас. Това Ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за Вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси, което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали, за да сключим договор с Вас.

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на седем дни от подаването му, но не по-късно от тридесет дни от подаването му. Може да ни отнеме повече от този срок, в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение.

До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с нас. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото ни да продължим да обработваме част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.

Настоящата политика за поверителност е утвърдена от нас, приета на 6.11.2023 г. и е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси. Ето защо ние си запазваме правото по всяко време да променяме и/или допълваме настоящата Политика като промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта.

Scroll to Top