Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ NESHTASTNIK.COM

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията на „Мин Дот Солюшънс” ООД, ЕИК: 204553678, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ”, п.к. 1324, ж.к. Люлин 8, бл. 816., телефон: 0888794289, електронен адрес: hq@neshtastnik.com, наричано по-долу за краткост „Сайт“, възникващи по повод сключване на договори за покупко-продажба от разстояние за покупката на стоки или услуги чрес Сайта.

І. Общи положения

 1. С използването на интернет сайта neshtastnik.com, всяка негова страница и подстраница, меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие и се обвързвате с настоящите Общи условия за ползване на Сайта, както и с всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
 2. Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на потребителите на Сайта по повод сключването на договор от разстояние за закупуване на стоки или услуги с ”Мин Дот Солюшънс” ООД.
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет Сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.
 4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от Сайта
 5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ.Терминология

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Договор от разстояние означава договор за закупуване на ваучер и/или стока, сключен между „Мин Дот Солюшънс“ ООД и купувача, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес на Сайта

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите услуги), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт, и което, при наличие на интерес, извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсай.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Купувач – физическо или юридическо лице, което е закупило продукт или стока чрез Сайта.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си със Сайта.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Сайта, съхранявана от уебсайта, ползвана според Политиката на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Стоки – предлаганите от Уебсайта продукти.

Услуги – предлаганите от Уебсайта услуги.

Уебсайт/сайт/website е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

ІІІ. Предмет на договора

 1. ”Мин Дот Солюшънс“ ООД предоставя за ползване на интернет потребителите уебсайт за онлайн пазаруване, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява с настоящите Общи условия, уреждащи закупуването на Ваучер или стока, резервирането на услуга и използването й.
 2. Процедура по сключване на договора от разстояние
 • основните характеристики на предлаганата стока или услуга, съобразно използваното средство за комуникация и естеството ѝ;
 • наименованието на дружеството, собственик на Сайта;
 • седалище и адреса на управление, телефонен номер, адрес на електронната поща и интернет страницата (ако е приложимо), за да може Потребителят да установи контакт бързо и да общува ефективно със Сайта, в това число при подаване на евентуални жалби;
 • цената на Услугата с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на Услугата цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване, както и всяка друга информация, отнасяща се до цената, която се изисква съгласно действащото законодателство;
 • условията за плащане, доставка, изпълнение, срокът, в който Сайтът се задължава да изпрати закупения ваучер за подарък и/или стоката,
 • срока и начина за упражняване на правото на отказ от Договора от разстояние.
 • Информацията по т. 2 ще бъде предоставяна на потребителите по ясен и разбираем начин, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация и ще подчертава търговския характер на предложението в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.
 1. Процедура за отказ
  3.1 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

3.2. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Правото на отказ важи само за неперсонализирани стоки, закупени от сайта. Не подлежат на замяна или връщане артикули, които са изработени по индивидуални изисквания/размери на клиента. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като се свърже предварително с нас. Ние ще обясним как да се попълни формуляра за връщане на продукт. След това можете да го изпратите до предварително подаден от нас адрес, използвайки услугите на избрана от Вас куриерска фирма. Цената на доставката при връщане на стоки се поемат от клиента. След като получим върнатата пратка, ние ще я прегледаме внимателно, за да се убедим, че отговаря на изискванията за връщане (ненарушен търговски вид и фунцкионалност). След това, в рамките на 7 работни дни, ще възстановим сумата по банков път на посочения от Вас IBAN във формуляра за замяна и връщане.

IV. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

2. Сайтът си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Сайта или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към представител на Сайта, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи Сайтът не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта данни в раздел „Контакт”.

4. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

6. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Съдържанието, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Сайта.

2. Забранено е използването на каквато и да е част от съдържанието на сайта, включително, но не само изображения, текстове, мултимедийно съдържание.

3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Всички спорове, възникнали във връзка със съществуването и изпълнението на настоящия договор, които не могат да бъдат уредени чрез преговори се уреждат съобразно действащото в Република България законодателство.
 2. По всички въпроси, които не са изрично уредени с настоящия договор, се прилага действащото в Република България законодателство.
Scroll to Top